Nieprawidłowości w obiekcie

art

Nieprawidłowości w obiekcie budowlanym. W poradniku Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono wnikliwie tematykę procesu inwestycyjnego. Publikacja pdf w sposób kompleksowy i wyczerpujący naświetla zagadnienia i problemy, jakie stają zarówno przed inwestorami, jakże i wykonawcami rozpoczynającymi sprawa sądowa budowlany. W poradniku zostały zarówno uwzględnione zmiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy warunki techniczne budynki i ich usytuowanie tekst jednolity państwowego nadzoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to sprawa sądowa złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim wziąć w rachubę teraźniejszy wcięcie nieruchomości, atoli zarówno sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W artykule omówiono m.in.:- zakres informacji o nieruchomości wypadkowy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin również skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- oddziaływanie na stan prawny nieruchomości decyzji administracyjnych, takich jakim sposobem wyrok o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, m.in. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,- uprawnienie do czynności zgrupowanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej także w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, artykułów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym, w tym m.in. obrót nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, między innymi najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- zasady sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zagadnień towarzyszą praktyczne przykłady również orzecznictwo sądowe. Pozycja bibliograficzna przeznaczona na rzecz posiadaczy nieruchomości, a zarówno osób planujących ich zakup – także osób fizycznych, jakim sposobem i przedsiębiorców.